اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffars.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F416539%2F%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a8%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری