اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffars.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F601400%2F%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1

اشتراک گذاری