اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffars.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F601401%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a2%25db%258c%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2586%25d8%25ac

اشتراک گذاری