اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F529721%2FPresident-of-the-ECO-Cultural-Institute-Mr-Sarvar-Bakhti-visited-Niavaran-Cultural-Center

اشتراک گذاری