اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F535642%2FLive-Stream-Music-Event-of-Iran-Austria-in-Niavaran-Cultural-Center

اشتراک گذاری