اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F542499%2FFourth-Holy-Defense-University-Play-Reading-Festival-on-the-occasion-of-the-fortieth-commemoration-of-eight-years-Holly-Defense-in-Niavaran-Cultural-Center

اشتراک گذاری