اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F553766%2FMinister-of-Culture-and-Islamic-Guidance-visits-the-11th-National-Ceramic-Biennale-of-Iran-in-Niavaran-Cultural-Center

اشتراک گذاری