اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F561950%2FSecretary-of-the-Parliamentary-Cultural-Commission-visits-Al-e-Ali-the-holy-exhibition

اشتراک گذاری