اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F564142%2FIran-s-Book-and-Literature-House-participates-Niavaran-Cultural-Center

اشتراک گذاری