اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F564622%2FMinistry-of-Culture-and-Islamic-Guidance-managers-visiting-Hima-Exhibition

اشتراک گذاری