اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F567433%2FManagers-of-the-Cultural-Ministry-visit-Hima-Wooden-Artworks-Exhibition

اشتراک گذاری