اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffpoem.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F106518%2F%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%2598%25d9%2587-%25db%258c-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2588%25db%258c%25db%258c

اشتراک گذاری