اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffpoem.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F112748%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25aa%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25aa%25d9%2586%25da%25af-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری