اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fghasrghand.sbportal.ir%2Ffa%2Fnews%2F8091%2F%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%2586%25d9%2587%25d9%2584-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a5%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b0%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c

اشتراک گذاری