اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fgolestan.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F580174%2F%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-2-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری