اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fgooshishop.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29992%2F%25d8%25b3%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587

اشتراک گذاری