اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fgooshishop.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30060%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2585

اشتراک گذاری