اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fgooshishop.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30899%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری