اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fhamedan.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F1170%2F20-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3-%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af

اشتراک گذاری