اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fhonari.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F116208%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2590-%25d8%25ac%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2582-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581-%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ac-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری