اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fhormozgan.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F602317%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25b5-%25d9%2588-%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25af

اشتراک گذاری