اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fhormozgan.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F606246%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b2%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ae%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری