اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fhormozgan.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F608113%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری