اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fisfahan.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F3070%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-76-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2587

اشتراک گذاری