اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fisfahan.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F3738%2F%25d8%25a7%25d8%25b7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2585-16000-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b7%25d9%2582%25d9%2587-2-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25ba%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2585

اشتراک گذاری