اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fisfahan.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F4963%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-313-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری