اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fisfahan.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F5140%2F200-%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25b3-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری