اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fislamabadhosp.kums.ac.ir%2Ffa%2Fnews%2F44259%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4ICU-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7-10%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584-1400-3-12

اشتراک گذاری