اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fjonoub.maskanco.ir%2Ffa%2Fnews%2F7220%2F%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2584%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25da%25a9%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25ae-21-07-99

اشتراک گذاری