اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fkhj.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F554432%2F%25da%2586%25d8%25a7%25d9%25be%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa

اشتراک گذاری