اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fkhorasanj.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F1650%2F%25da%2586%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c-340-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2587%25d9%2588%25da%25a9

اشتراک گذاری