اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fkhorasanj.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F188%2F%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-3700-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa

اشتراک گذاری