اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fkhorasanj.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F1908%2F%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25a3%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b6%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری