اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fkhorasanj.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F2080%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25db%25b4%25db%25b0-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری