اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fkhorasanj.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F497%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-1600-%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25af-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری