اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F130182%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2584%25d9%2582-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25af%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7

اشتراک گذاری