اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F131056%2F%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b2-48-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25af-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2584%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری