اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F141970%2F%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b3-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25b2%25d9%2586

اشتراک گذاری