اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F146008%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2582-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c

اشتراک گذاری