اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F178300%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b4-%25db%25b3%25db%25b7-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25ab-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2584%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری