اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F215780%2F%25d9%2587%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25ad%25d9%2582-%25d9%2585%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a8-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری