اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F226690%2F%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25db%25b3%25db%25b0-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2584%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25b0%25d8%25a8-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری