اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F232810%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25db%258c%25da%25a9%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588-%25db%25b6%25db%25b8%25db%25b6-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d8%25ba%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2584%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7

اشتراک گذاری