اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F242459%2F%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25a7%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25db%25b4%25db%25b0-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری