اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Florestan.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F58224%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b9%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2582-80-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2587%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری