اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmah.piho.ir%2Fen%2Fnews%2F8020%2FAhvaz-PIHO-Ready-to-Tackle-Autumn-Covid-19

اشتراک گذاری