اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkaz.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F25968%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b7-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25b1%25d8%25a6%25db%258c%25d8%25b3-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b7-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3

اشتراک گذاری