اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkaz.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F26113%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25ba%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2584%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ba%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d9%2585

اشتراک گذاری