اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkaz.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F26119%2F%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2581%25d9%2582-%25d8%25ae%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25ac%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25b5%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2582-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25af

اشتراک گذاری