اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkaz.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F26185%2F%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585

اشتراک گذاری